Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelési

tájékoztató

Röviden


 

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

 

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

 

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

 

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.


Bevezetés

 

A Szoboszlai László e.v. (székhely: 6727 Szeged, Algyő i ú t ., adószám:45482843-226) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) is kimondja, hogy az érintettel (a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

 

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

 

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

·         az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

·         az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a)  az adatgyűjtés ténye,

b)  az érintettek köre,

c)  az adatgyűjtés célja,

d)  az adatkezelés időtartama,

e)  az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f)   az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

 

g)  ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza:  http://www.stuxi.hu a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.stuxi.hu  

 

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Értelmező fogalmak (3.§)

 

 

1.             érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2.             személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára  jellemző ismeret -,  valamint  az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3.             adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

4.             adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

5.             adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

6.             adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

7.             adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.


 

Adatkezelő

 

 

E tájékoztatás kiadója, egyben adatkezelő:

 

Cégnév: Szoboszlai László e.v. Székhely: 6727 Szeged, Algyői út 7.

Adószám: 45482843-226 Képviselő: Szoboszlai László Telefonszám: 06-62-472-344 E-mail cím: stuxi@gmail.com Honlap: www.stuxi.hu

 

 

Adatfeldolgozók

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet

4.  cikk 8.)

 

Az  adatfeldolgozó  igénybevételéhez  nem  kell  az  érintett  előzetes  beleegyezése,  de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 

Tárhely-szolgáltató

 

1.      Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

 

2.      Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Saját Szerver saját hálózat


3.      Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

 

4.      Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

 

5.      Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

 

6.      Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig, vagy a regisztráció törlésével azonnal tart az adatkezelés.

 

7.      Az adatfeldolgozás jogalapja: A GDPR, 6.cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény 13/A. §

(3) bekezdése.

8.      Az érintett jogai:

-          Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről

-          Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

-          Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

-          Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait

-          Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

 

Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása

 

1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

 

(1)       Amennyiben a Szolgáltató hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az adatkezelési szabályzatban meghatározott adatkérő lap szerinti tartalommal és tájékoztatással kell kérni.

 

(2)   Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Szolgáltató internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.


(3)   A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

 

 

(4) Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése - a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető  és  könnyen  hozzáférhető formában, világos és  egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

 

(5)  A Szolgáltató nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

 

 

(6)   A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 

 

(7)  Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

 

2.  Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

 

 

(1)    A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.

(2)       A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ez esetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai  kezelésével kapcsolatos minden tényről,  így különösen  az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról,  arról,  ha az érintett  személyes  adatait  az adatkezelő a vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel


 

 

kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

 

3.    Az érintett jogainak elősegítése

 

 

A Szolgáltató valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

 

 

Látogatói adatkezelés a társaság honlapján - Cookie-k (sütik) kezelése

 

 

 

1. A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez a hozzájárulását kell kérni.

2.    Általános tájékoztatás a sütikről

 

2.1.  A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.

2.2.   A süti lényege, hogy az weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl. hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics, AdWords), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.

2.3.    sütik fajtái:

 

2.3.1.   Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-


 

 

nak hívnak minden sütit, amik böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).

2.3.2.     Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

2.3.3.  Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a "teljesítmény"-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről,  kattintásairól.  Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-   usage

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

2.4.    A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

  Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

  Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-  weboldak-haszn

  Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-  explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

  Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-  explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7

  Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-  explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

  Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-  explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8

  Microsoft    Edge:    http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq

  Safari:     https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy  előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.


 

 

3.    Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről:

 

3.1.  A sütik által kezelt adatkör: Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az  általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

  a látogató által használt IP cím,

  a böngésző típusa,

  a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),

  látogatás időpontja,

  a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

  kattintás.

 

3.2.  honlapon alkalmazott sütik

 

3.2.1.   Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

 

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.

 

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

 

3.2.2.   Használatot elősegítő sütik:

 

Megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.


 

 

 

 

3.2.3.     Teljesítményt biztosító sütik:

 

Információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

1.   Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

 

 

 

Közösségi oldalak

 

 

 

1.      Az             adatgyűjtés             ténye,             a             kezelt             adatok             köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.T

 

2.      Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

 

3.      Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek,   akcióinak   vagy   magának    weboldalnak    megosztása,   illetve

„lájkolása”, népszerűsítése.

 

4.      Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott  közösségi oldalon  tájékozódhat  az érintett. Az adatkezelés közösségi  oldalakon  valósul meg,  így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

5.      Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.


 

 

Hírlevél, DM tevékenység

 

 

 

1.        A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

 

2.        Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 

3.        Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 

4.        Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

 

a)  az adatgyűjtés ténye,

b)  az érintettek köre,

c)  az adatgyűjtés célja,

d)  az adatkezelés időtartama,

e)  az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f)  az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

5.      Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név, e-mail cím.

Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

A feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

6.        Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

 

7.        Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

 

8.        Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.


 

 

9.        Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

10.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

-          Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint

-          tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és

-          az érintettnek joga van az adathordozósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

11.    A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

-          postai úton a 6727 Szeged, Algyői út 7. címen,

-          e-mail útján az stuxi@gmail.com e-mail címen,

-          telefonon a 06/62/472-344 számon.

 

12.    Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

 

13.  Tájékoztatjuk, hogy

-          az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul.

-          köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.

-          az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

 

 

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 

 

 

1.        Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e- mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 

2.        Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.


 

 

 

3.        E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

4.        Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 

5.        A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 

Adatbiztonság (7.§)

 

 

1.        Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

 

2.        Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

3.        Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

 

·         a jogosulatlan hozzáférés,

·         a megváltoztatás,

·         a továbbítás,

·         a nyilvánosságra hozatal,

·         a törlés vagy megsemmisítés,

·         a véletlen megsemmisülés és sérülés,

·         az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

4.        Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

5.        A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

 

·      a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,

·      a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,

·      a  részletes  üzemeltetési,  kockázatkezelési  és  szolgáltatási  eljárásrendek kiadásáról.


 

 

 

6.        A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat

 

·         a jogosult számára rendelkezésre álljon,

·         hitelessége és hitelesítése biztosított,

·         változatlansága igazolható, legyen.

 

7.        Adatkezelő  és  annak  tárhely-szolgáltatójának  informatikai  rendszere  véd  többek között

 

·         a számítástechnikai csalás,

·         a kémkedés,

·         a számítógépvírusok,

·         a spam-ek,

·         a hack-ek

·         és egyéb támadások ellen.

 

Az érintettek jogai

 

 

Átlátható   tájékoztatás,   kommunikáció    és   az    érintett   joggyakorlásának elősegítése

 

1.      Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon ideértve adott esetben az elektronikus utat is kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

 

2.      Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.

 

3.      Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.

 

4.      Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett


 

 

panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

5.      Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.

A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

 

1.      Az érintett  jogosult arra, hogy az adatkezeléssel  összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:

a)    az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,

 

b)  az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),

 

c)  a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,

 

d)  jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,

e)    a személyes adatok  címzettjeiről akikkel a személyes adatot közlik - , illetve  a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;

e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

2.      A  tisztességes  és  átlátható  adatkezelés  biztosítsa  érdekében  az  adatkezelőnek  az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:

a)    a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

b)  az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c)    az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d)  a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;


 

 

e)       arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

f)  az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

3.      Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük  céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.

 

 

Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

1.      Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet az adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes  adatok kategóriáiról,  valamint  a  személyes  adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

 

2.      A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók.

E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.

 

Az érintett hozzáférési joga

1.      Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

 

2.      Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.


 

 

 

3.      Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az  érintett  hozzáférési  jogára  vonatkozó  részletes  szabályokat  a  Rendelt  15.  cikke tartalmazza.

A helyesbítéshez való jog

 

1.      Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

2.      Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.

 

 

Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

1.   Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha

a)   a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)      az   érintett   visszavonja   az   adatkezelés   alapját   képező   hozzájárulását,   és   az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)  az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d)  a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 

e)  a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)       a   személyes      adatok     gyűjtésére      közvetlenül    gyermeknek      kínált,    információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

2.      A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

 

a)  a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;


 

 

b)     az adatkezelőre alkalmazandó uniós  vagy  tagállami  jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi  jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c)  a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

 

d)    a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e)  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

1.      Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

2.      Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)   az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)  az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)  az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)  az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

3.       Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell. A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.


 

 

A    személyes   adatok    helyesbítéséhez   vagy     törléséhez,   illetve   az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

1.      A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

a)  az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

 

b)  az adatkezelés automatizált módon történik.

 

2.      Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

 

3.      Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

 

A tiltakozáshoz való jog

1.      Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán 6. cikk (1) e), vagy jogos érdeken 6. cikk f) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

2.      Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a vonatkozó személyes adatok e célból


 

 

történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

3.      Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

 

4.      Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

5.      Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi  kutatási  célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

 

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21. cikke tartalmazza.

 

Automatizált      döntéshozatal          egyedi       ügyekben,         beleértve       a profilalkotást

1.      Az érintett jogosult arra, hogy  ne  terjedjen  ki    az olyan,  kizárólag automatizált adatkezelésen ideértve a profilalkotást is alapuló döntés hatálya, amely nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

2.      Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 

a)     az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b)    meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c)  az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

3.      Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.


 

 

A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

 

Korlátozások

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

1.      Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

 

 

a)   az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

c)  ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

 

d)    ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

2.      Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 

a)  az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket mint például a titkosítás alkalmazása

–, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b)   az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c)      a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

A további szabályokat a Rendelet   34. cikke tartalmazza.


 

 

 

 

Jogorvoslat

 

 

 

A  felügyeleti  hatóságnál  történő  panasztételhez  való  jog  (hatósági jogorvoslathoz való jog)

1.      Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

 

2.      Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

 

Bírósági jogérvényesítés

 

 

 

A felügyeleti hatósággal szembeni  hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

1.      Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

2.      Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az


 

 

érintettet  a  benyújtott  panasszal  kapcsolatos  eljárási  fejleményekről  vagy  annak eredményéről.

 

3.      A felügyeleti hatósággal  szembeni  eljárást  a felügyeleti  hatóság székhelye  szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

4.      Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

 

Az    adatkezelővel   vagy    az    adatfeldolgozóval   szembeni      hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

1.      A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

 

2.      Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

 

 

Zárszó

 

 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 

-          A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

-          2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

-          2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)


 

 

-          2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

-          2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

-          2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

-          2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

-          16/2011.   sz.   vélemény    viselkedésalapú   online   reklám  bevált   gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

-          A  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóság  ajánlása  az  előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről